ელექტრონული განაცხადი

 1. სამომხმარებლო სესხი გაიცემა:
 • საქართველოს სრულწლოვან მოქალაქეებზე 65 წლამდე;
 • პირებზე, ვისაც გააჩნია საშემოსავლო დამადასტურებელი საბუთი;
 • ქ. თბილისის და რუსთავის მაცხოვრებლებზე.

დაწვრილებითი
ინფორმაციისთვის

დაგვიკავშირდით ტელეფონზე:

სამუშაო საათები:  8:30 – 19:00

(597)151514;   (0322) 605705;

(568)761515;   (0322) 141514;
ან დაგვიტოვეთ მონაცემები დასაკავშირებლად

სახელი, გვარი

მის./ქალაქი/რაიონი/ქუჩა

ტელ. ნომერი

captcha

 1. საჭირო დოკუმენტები:
 • პირადობის მოწმობის ასლი; (დაამატეთ ონლაინ განაცხადთან ერთან). ერთ-ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი საშემოსავლო დამადასტურებელი საბუთი:
 • ბანკიდან სახელფასო ამონაწერი;  (ინტერნეტ ბანკინგიდან დაამატეთ ონლაინ განაცხადთან ერთად );
 • ცნობა სამუშაო ადგილიდან ( თარიღი, ხელფასის ოდენობა, სახელი გვარი, პირადი ნომერი, ბეჭედი, დირექტორის ან უფლება მოსილი პირის ხელმოწერა). (დაამატეთ ონლაინ განაცხადთან ერთად);
 • ინდივიდუალური მეწარმის ბოლო კვარტალის დეკლარაცია;
 • სალარო აპარატის ქვითრები;
 • სხვა საშემოსავლო ოფიციალური საბუთი.

პირებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ  ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების წარდგენა, სესხი გაიცემა ოფიციალურად დასაქმებული თავდების დახმარებით.